A+ A A-

V zmysle zákona o obecnom zriadení §13, ods. 4., písm. a., zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Bošáca, ktoré sa uskutoční

dňa 13.decembra 2017 (streda) o 17:00 hod
v sobášnej sieni Obecného úradu v Bošáci

Program zasadnutia:
1. Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa 27.9.2017
2. Prerokovanie a schválenie žiadostí FO a PO
3. Správa o hospodárení Obce Bošáca k 30.9.2017, Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera Bošáca k 30.9.2017
4. Úprava Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2017 a Rozpočtu Základnej školy s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca na rok 2017
5. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č.3/2017 o miestnych daniach na území obce Bošáca
6. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č.4/2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bošáca
7. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č.5/2017 O podmienkach prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch
8. Prerokovanie a schválenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bošáca
9. Prerokovanie a schválenie Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2018
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bošáca na I. polrok 2018
11. Informovanie o zmluvách
12. Pripomienky poslancov OZ a starostu obce

 

Každé zasadnutie je v zmysle zákona o obecnom zriadení verejne prístupné všetkým občanom.

Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o