A+ A A-

Mgr. Martina Hulínková
tel.č.: 032/7781129
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Referent vnútornej správy, matrika zabezpečuje:

 • • Vedenie matričných kníh a zbierok listín a zápisy do matričných kníh
  • Vydávanie rodných, sobášnych a úmrtných listov
  • Prijímanie žiadostí o uzatvorenie manželstva
  • Organizácia a zabezpečovanie svadobných obradov a slávností a účasť na nich
  • Príprava a posudzovanie dokladov na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
  • Povoľovanie uzavretia manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom vhodnom mieste
  • Späťvzatie priezviska po rozvode manželstva
  • Spracovávanie a vydávanie výpisov z matrík na základe žiadostí občanov a inštitúcií
  • Prijímanie žiadostí o výpis z registra trestov a overovanie správnosti údajov uvedených v žiadostiach
  • Prijímanie žiadostí o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR, vrátane ich odo-vzdania príslušnému orgánu
  • Vedenie podkladovej dokumentácie spojené s vyhľadávaním, dokumentovaním a zisťovaním údajov.
  • Vydávanie potvrdení o pobyte pre vydanie občianskeho preukazu okresným oddele-ním Policajného zboru SR.
  • Evidovanie obyvateľov na základe prihlásenia sa k trvalému alebo prechodnému po-bytu
  • Podávanie správ a informácií príslušným inštitúciám, napr. súdom, exekútorom a pod.
  • Spracovávanie predpísaných výkazov a štatistických podkladov
  • Výber miestnych daní a správnych poplatkov a ich vyúčtovanie
  • Vedenie pokladne Obecného úradu
  • Vedenie spisovej agendy obce a archivácia dokumentov obce
  • Zabezpečovanie centrálnej evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle zá-kona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
  • Organizačné zabezpečovanie úloh spojených s voľbami do Národnej rady SR, do or-gánov samosprávy obcí, do orgánov samosprávneho kraja, s voľbami prezidenta, s voľbami do Európskeho parlamentu a referendom
  • Príprava podkladov pre priestupkové konanie v jednoduchých veciach, napr. pri zis-ťovaní, evidencia priestupkovej agendy.
  • Odborné činnosti súvisiace s udelením súhlasu na výrub drevín.
  • Vykonávanie činností súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy na obec v ob-lasti ochrany prírody a krajiny (napr. pri vydávaní povolení na výrub drevín, pri vy-značovaní drevín určených na výrub a pod)
  • Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov
  • Miestne dane a poplatky

  • Koordináciu prípravy projektových zámerov
  • Príprava žiadostí riadiacemu orgánu projektu
  • Predkladanie žiadostí riadiacemu orgánu projektu
  • Spracovanie časového a vecného harmonogramu realizácie projektu
  • Prípravu rozpočtov pre projektové zámery
  • Implementácia získaných projektov z prostriedkov Európskej únie, resp. ďalších gran-tov
  • Sledovanie finančných operácií spojených s implementáciou projektov
  • Tvorba a archivácia projektovej dokumentácie podľa jednotlivých projektov
  • Zhromažďovanie projektových zámerov obce podľa jednotlivých oblastí
  • Kontrola oprávnenosti výdavkov podľa schváleného projektu
  • Príprava podkladov a vypracovávanie monitorovacích správ pre riadiaci orgán projektu
  • Realizácia schválených projektov v súlade so zmluvnými podmienkami
  • Zabezpečovanie publicity projektu v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve
  • Sledovanie vyhlasovania výziev na čerpanie finančných príspevkov
  • Príprava podkladov na vypracovávanie a aktualizáciu Programu odpadového hospo-dárstva obce.
  • Vedenie evidencie odpadu obce
  • Zabezpečovanie a organizovanie separovaného zberu využiteľných zložiek a odpadu
  • Spracovávanie a vyhodnocovanie štatistických údajov z oblasti odpadového hospodár-stva
  • Vykonávanie činností súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy na obec v ob-lasti ochrany prírody a krajiny (napr. pri vydávaní povolení na výrub drevín, pri vy-značovaní drevín určených na výrub a pod.)
  • Spracovávanie a vyhodnocovanie štatistických údajov z oblasti ochrany prírody a krajiny
  • Príprava zasadnutí miestneho zastupiteľstva po organizačnej stránke, zhromažďovanie materiálov na rokovanie orgánov samosprávy, ich kompletizácia a doručovanie členom samosprávnych orgánov
  • Vyhotovovanie záznamov zo zasadnutí v písomnej forme, resp. formou uloženia na zvukovom zázname a ich archivácia
  • Evidencia uznesení zastupiteľstva a zápisníc z rokovania zastupiteľstva a ich zverej-ňovanie na internetovej stránke obce
  • Organizačné zabezpečovanie požiadaviek komisií a interpelácií poslancov (oficiálne vznesené písomné otázky poslancov)
  • Správa cintorína
  • Vedenie evidencie zosnulých
  • Vedenie evidencie hrobových miest, nájomných zmlúv na hrobové miesta, nájomcov hrobových miest a platieb za hrobové miesta
  • Aktualizácia digitálnej mapy hrobových miest a evidencie hrobových miest
  • Správca internetovej stránky obce
  • Zverejňovanie zmlúv, faktúr, všeobecne záväzných nariadení a dokumentov obce na internetovej stránke obce,
  • Aktualizácia obsahu internetovej stránky
  • Príprava návrhov všeobecne záväzných nariadení obce, smerníc a zásad
  • Príprava a aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a Komunitného plánu sociálnych služieb obce
  • Zabezpečenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a Komunitného plánu sociálnych služieb obce
   Ďalšie úkony uložené starostom obce.

Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby