A+ A A-

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca podľa §18a ods.4 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu na obsadenie funkcie


HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE BOŠÁCA

 

kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie

náležitosti písomnej prihlášky:

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (tel. alebo iný kontakt pre styk s úradom)

b) súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

c) profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

d) spolu so žiadosťou kandidáti predložia overenú fotokópiu príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní a výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

termín doručenia prihlášok do 6.2.2019

Dátum a miesto konania volieb: 20.2.2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva

Spôsob doručenia prihlášok: písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti odovzdať do určeného termínu v uzatvorenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce Bošáca – NEOTVÁRAŤ“ na adresu Obec Bošáca, Bošáca 257, 91307  Bošáca a to

a) osobne na podateľni Obecného úradu v Bošáci počas otváracích hodín 

b) alebo poštou (rozhoduje pečiatka pošty na obálke) formou doporučenej zásielky.

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra: 4 hod/týždenne

Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby