A+ A A-

Poplatok za komunálny odpad upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Sadzba poplatku a zníženie poplatku na príslušný kalendárny rok je stanovená vo všeobecne záväznom nariadení obce o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poplatníkom za komunálny odpad je:
• fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
• právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
• podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 


Ak má fyzická osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.

Ak má fyzická osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosti na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. V takomto prípade, je potrebné doručiť obci Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenie miestneho poplatku za komunálne odpady.

Tlačivá:

docxOznámenie o prevzatí povinnosti poplatníka.docx16 KB
pdfOznámenie o prevzatí povinnosti poplatníka.pdf130.55 KB

Príklady:
1. V obci Bošáca ste prihlásený na trvalý pobyt na adresu Bošáca 1000 a zároveň tu vlastníte dom so súp. č. 1001.
Poplatok za komunálny odpad platíte iba raz a to z dôvodu, že v obci máte trvalý pobyt. Poplatok za to, že tu vlastníte nehnuteľnosť neplatíte. To isté platí aj v prípade, že ste v obci prihlásený na prechodný pobyt.

2. V obci Bošáca vlastníte nehnuteľnosť (dom so súp. č. 1000) ale nie ste v Bošáci prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt.
Poplatok za komunálny odpad, platíte z dôvodu, že ste oprávnený užívať nehnuteľnosť.

3. V obci Bošáca ste prihlásený na trvalý pobyt. Vo vedľajšej obci (napr. Zemianske Podhradie) vlastníte rodinný dom.
V Bošáci platíte poplatok za komunálny odpad z dôvodu, že tu máte trvalý pobyt. V Zemianskom Podhradí platíte poplatok, pretože ste oprávnený užívať nehnuteľnosť.

4. V obci Bošáca ste prihlásený na trvalý pobyt a zároveň máte v obci zriadenú prevádzku (napr. potravín).
Poplatok za komunálny odpad platíte ako osoba, ktorá je tu prihlásená na trvalý pobyt. Poplatok platíte aj ako podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť za účelom podnikania.

Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby