A+ A A-

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:
• daň z pozemkov,
• daň zo stavieb,
• daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len “daň z bytov”).

Daňovníkom je každá osoba, ktorá je vlastníkom pozemku na území obce. Daňovníkom môže byť aj nájomca, ak nájomný vzťah trvá najmenej 5 rokov alebo má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom.

Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých majiteľov, je možné po ich vzájomnej dohode určiť jedného zástupcu na podanie daňového priznania. V takom prípade, je potrebné spolu s daňovým priznaním doložiť aj Dohodu spoluvlastníkov o určení zástupcu na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Informácie o predmete dane, sadzbách dane a zníženia dane sú dané zákonom a všeobecne záväzným nariadením obce o miestnych daniach na území obce.
Všeobecne záväzné nariadenie obce je k dispozícií na Obecnom úrade, alebo na internetovej stránke v časti Všeobecne záväzné nariadenia.

Daň z nehnuteľnosti sa uhrádza až po doručení výmeru. Daň sa uhrádza priamo do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo prevodom na číslo účtu uvedené vo výmere. Pri platbe poštovou poukážkou a bankovým prevodom, Vás prosíme o dodržiavanie variabilných symbolov, v opačnom prípade nemusíme platbu správne identifikovať.

Podanie daňového priznania
Daňové priznanie podáva daňovník. Zdaňovacím obdobím dane z nehnuteľností je kalendárny rok (napr. rok 2016).

Daňové priznanie do 31.1.2016 je povinný podať:
• každý, kto sa v roku 2015 stal vlastníkom nehnuteľnosti
• vlastník pozemkov alebo stavieb u ktorých došlo k zmenám: zmena výmery parciel, rozdelenie alebo zlúčenie parciel, vydanie stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia, zmena druhu pozemku, zmena druhu stavby a pod)
• každý, kto v roku 2015 predal alebo daroval nehnuteľnosť.

Počas zdaňovacieho obdobia (teda v priebehu kalendárneho roka 2016) je povinný podať daňové priznanie každý, kto nadobudne nehnuteľnosť:
• dražbou
• dedením

Daňové priznanie je možné doručiť osobne alebo poštou na adresu Obecného úradu. Daňové priznanie musí byť podpísané a musí obsahovať všetky údaje o daňovníkovi. K daňovému priznaniu odporúčame pre ľahšie skontrolovanie priložiť kópiu listu vlastníctva, kúpnej zmluvy, rozhodnutie o dedičstve a pod.

Tlačivá
pdfDaňové priznanie 1 a 2 strana.pdf675.78 KB
pdfII.oddiel daň z pozemkov.pdf158.13 KB
pdfIII.oddiel daň zo stavieb.pdf132.57 KB
pdfV.oddiel daň z bytov.pdf133.72 KB
pdfPoučenie na vyplnenie priznania.pdf257.73 KB
pdfPotvrdenie o podaní priznania.pdf128.02 KB
docDohoda spoluvlastníkov o určení zástupcu na podanie daňového priznania.doc30.5 KB
pdfDohoda spoluvlastníkov o určení zástupcu na podanie daňového priznania.pdf140.69 KB
docžiadosť o zníženie DzN a poplatku za KO.doc28.5 KB
pdfžiadosť o zníženie DzN a poplatku za KO.pdf311.15 KB


Príklady:

1. V roku 2015 ste si kúpili alebo získali darom pozemok na území obce Bošáca.
Do 31. januára 2016 ste povinný podať daňové priznanie, na daň z nehnuteľnosti.
V prípade, že ešte nie ste platiteľom dane na území obce, v hlavičke daňového priznania (1. strana) zaškrtnete druh priznania: x priznanie. Dátum vzniku daňovej povinnosti je 1.1.2016.
Ak už ste platiteľom dane v obci, v hlavičke zaškrtnete druh priznania: x čiastkové priznanie Dátum vzniku daňovej povinnosti je 1.1.2016.

2. Ste majiteľom parcely č.0001(druh pozemku – orná pôda) o výmere 500 m² a platíte dane za túto parcelu. V roku 2015 Vám bolo na túto parcelu vydané stavebné povolenie.
V zmysle zákona o miestnych daniach je stavebným pozemkom, pozemok, ktorý je uvedený v právoplatnom stavebnom povolení (nemusí byť zapísaný na liste vlastníctva). To znamená celá výmera parcely, nie len časť na ktorej sa bude stavať. Za stavebný pozemok sa nepovažujú pozemky na ktorých sa realizuje nadstavba, stavebné úpravy. Do 31. januára 2016 podáte čiastkové daňové priznanie, kde v II. oddiely vyplníte:

P.č. Katastrálne územie Číslo parcely,  Výmera pozemku Druh pozemku Dátum vzniku daňovej povinnosti Dátum zániku daňovej povinnosti
1. Bošáca 0001 500  A (orná pôda)   31.12.2015
2. Bošáca 0001 500 H (stavebný pozemok 1.1.2016  


Upozornenie: Hodnota pozemkov za stavebné pozemky, je niekoľkonásobne vyššia ako za ostatné druhy pozemkov. Preto už pred podaním samotnej žiadosti o vydanie stavebného povolenia  je potrebné zvážiť, či nie je vhodnejšie, vyčleniť si z pozemku parcelu, na ktorej sa bude realizovať stavba.

3. Ste majiteľom pozemku č.0001 (výmera 500 – druh pozemku orná pôda). V roku 2015, ste sa rozhodili časť pozemku predať. Geometrickým plánom došlo k rozdeleniu parcely na č.0001/1 (výmera 300 m²) a 0001/2 (výmera 200 m²). Vy ste zostali majiteľom pozemku č. 0001/1.
Do 31.1.2016 podáte čiastkové daňové priznanie kde v II. oddiely vyplníte:

P.č. Katastrálne územie Číslo parcely,  Výmera pozemku Druh pozemku Dátum vzniku daňovej povinnosti Dátum zániku daňovej povinnosti
1. Bošáca 0001 500  A (orná pôda)   31.12.2015
2. Bošáca 0001/1 300  A (orná pôda) 1.1.2016  

 

4. V marci 2016 nadobudnete nehnuteľnosti v dedičskom konaní. Rozhodnutie o dedičstve  bolo vydané dňa 12.3.2016 (musí byť právoplatné).
Do 30 dní od nadobudnutia nehnuteľnosti dedením, ste povinný podať daňové priznanie alebo čiastkové priznanie ak už ste platiteľom dane na území obce. Dátum vzniku daňovej povinnosti bude 1.4.2016. Rovnako sa postupuje aj pri nehnuteľnosti získanej dražbou.

5. Vlastníte parcelu č. 0001 (druh zastavaná plocha a nádvorie)  na ktorej sa nachádza rodinný dom. Výmera parcely na liste vlastníctva je 600 m ².  Výmera rodinného domu je 100 m ².
V daňovom priznaní uvediete v II. oddiely – Daň z pozemkov, výmeru 500 m². Od celkovej výmery sa odrátava výmera stavby, ktorá spadá pod daň zo stavieb.
Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby